Iskerneprojektet NEEM

I perioden 2007 - 2011 vil et hold forskere bore igennem Indlandsisen i Nordvestgrønland for at skaffe is fra den forrige mellemistid, Eem-tiden, der sluttede for ca. 115.000 år siden. Iskerneprøver fra Eem-tiden kan bidrage til forståelsen af klimaets dynamik under forhold der minder om fremtidens varmere klima.

Behovet for en ny iskerne 

Ingen af de tidligere iskerner fra Grønland (Camp Century, DYE-3, GRIP, GRIP2 eller NGRIP) indeholder en komplet uforstyrret serie af is-lag fra Eem-tiden, da lagene enten er smeltet væk fra bunden eller forstyrret af isens flydning tæt på bunden.

Grønland var ca. 3-5°C varmere end i dag under Eem-tiden, og Eem-klimaet er derfor en analog til fremtidens klima, der på grund af global opvarmning forventes at blive 2-4°C varmere i løbet af det næste århundrede. Ved at forstå hvordan Eem-tidens klima udviklede sig, kan vi blive bedre til at forudsige i hvilken retning vores nuværende klima udvikler sig.

Borestedet

NEEM-borestedet er valgt ud fra kriterier, der giver de bedst mulige forhold for at skaffe den gamle Eem-is: 

  • Isen skal være tyk, da stor tykkelse giver flere årlag i iskernen
  • Undergrunden skal være flad, fordi ujævn undergrund giver uregelmæssig isflydning, der kan forstyrre årlagene
  • Nedbøren skal være moderat. Stor nedbør giver hurtig isflydning, og dermed stor udtyding af de nedre, ældre årlag. Modsat giver lav nedbør meget tynde årlag, der er sværere at analysere
  • Borestedet skal ligge på isdeleren. Isdeleren er den linie, der separerer den del af isen der flyder mod øst, fra den del der flyder mod vest. Ved isdeleren findes de ældste lag

NEEM-borestedet er fastlagt på baggrund af radarmålinger af isens indre lagstruktur og bundhold. Radarmålinger viser også at isen er ca. 2542 meter tyk.

Feltarbejde 

Center for Is og Klima ved Niels Bohr Institutet koordinerer NEEM-projektet og står i spidsen for den logistiske udfordring med at operere på Indlandsisen.

Projektet starede i 2007, da 2 bæltekøretøjer trak udstyr fra det forrige borested, NGRIP-lejren, til NEEM-borestedet. Lejren opbygges i 2008, hvor selve boringen også påbegyndes. Boring af iskernen foregår primært i 2009-2011, hvor lejren på Indlandsisen i 3-4 måneder hver sommer bemandes med op til 30 forskere og teknikere.

Analyse af isprøverne

At forstå klimasystemets dynamik er målet for det omfattende måleprogram, der involverer mange forskellige målinger: 

  • isens isotopforhold fortæller om temperaturer i Grønland og i de kildeområder, der leverer vanddamp til nedbøren på Indlandsisen
  • urenheder i isen afspejler mængden af urenheder i fortidens atmosfære
  • gasbobler fanget mellem de enkelte snekrystaller indeholder prøver af fortidens atmosfære, der afspejler sammensætningen af fortidens atmosfæren, herunder mængden af drivhusgasser.
  • isens krystalstruktur, temperaturen i borehullet og isens indhold af biologisk materiale giver også oplysninger om fortidens klima

Analysen af de mere end 2½ kilometer iskerne vil blive foretaget af Center for Is og Klima ved Niels Bohr Institutet og samarbejdende forskningsgrupper fra 13 nationer.

Modellering af isens flydning viser at de enkelte årlag i Eem-isen er ca. 7 mm tykke, og det vil derfor være muligt at undersøge år for år hvordan klimaet skiftede fra en istid til en mellemistid og vice versa.

Studiet af iskerner kan derfor både gøre os klogere på klimaets historie og bruges til at forbedre forudsigelserne af fremtidens klima.

Læs mere 

 

Al transport til og fra lejren foregår i ski-udstyrede Hercules LC-130 flyvemaskiner. Se flyet sætte i bevægelse fra forpladsen og lette fra lejrens landingsbane, "skiwayen".
(Se Flash-filmen nedenfor eller hent filmen som MPEG-fil)